Polityka Prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych danych osobowych jest Marketing Investment Group S.A. z siedzibą w Krakowie (31-871), os. Dywizjonu 303 Paw. 1, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000521685 o kapitale zakładowym w wysokości 3.621.529,50 PLN w całości opłaconym, NIP: 675-11-87-580, REGON: 351469736, BDO: 000027840 (dalej jako Administrator).

Dane kontaktowe:

Poczta tradycyjna: Marketing Investment Group S.A.

ul. prof. Michała Życzkowskiego 10

31-864 Kraków Poczta elektroniczna: office@miggroup.com

Tel. Kontaktowy: +48 12 681 84 01

Fax: +48 12 681 84 00

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Violettę Matusiak, z którym kontakt jest możliwy:

pocztą tradycyjną: Marketing Investment Group S.A. – IOD

ul. prof. Michała Życzkowskiego 10

31-864 Kraków

poczta elektroniczną: odo@miggroup.com

Tel Kontaktowy +48 785 680 116

Fax: +48 12 681 84 00

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

· Dane ‘FORMULARZ KONTAKTOWY’

Dane osobowe pozyskane przez formularz kontaktowy będą wykorzystywane do realizacji przesłanego zapytania i ewentualnego dalszego kontaktu, zgodnie z udzieloną zgodą, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przedmiotowe dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji/ odpowiedzi na przesłane zgłoszenie/pytanie.

· Dane ‘KLIENCI E-SKLEPU’

Dane osobowe przekazane Administratorowi podczas rejestracji konta zakupowego w sklepie internetowym będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym, którego właścicielem jest Administrator oraz ewentualnego kontaktu dotyczącego złożonego zamówienia, czyli w celu realizacji umowy sprzedaży (zakupu), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także w celu wypełnienia obowiązków prawno – skarbowych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Pozyskane dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych lub w celach analitycznych i statystycznych , na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do dokonania zakupów w e-sklepie.

· Dane ‘KLIENCI SKLEPU STACJONARNEGO’

Pozyskane dane osobowe w związku z zakupami zrealizowanymi w sklepie stacjonarnym bądź składanymi zamówieniami, będą przetwarzane w celu wydania potwierdzenia dokonania zakupu, zgodnie z umową sprzedaży, której osoba, której dane dotyczą jest stroną, bądź w celu złożenia zamówienia, czyli zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z przesłanką wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w konsekwencji tego także wypełnieniu obowiązków prawno – skarbowych związanych z dokumentami księgowymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Pozyskane dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji złożonego zamówienia i sporządzenia dokumentu potwierdzającego sprzedaż.

· Dane ‘KONTRAHENCI’

Dane osobowe wykorzystywane będą w celu prawidłowej realizacji zawartych przez Administratora umów, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także w celu realizacji obowiązków prawno – skarbowych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie prawidłowej realizacji zawartych umów i zachowania prawidłowej komunikacji stron, w przypadku danych osobowych osób dedykowanych do wykonywania umów, które nie są stronami tych umów.. Podanie danych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

· Dane ‘REKRUTACJA’

Dane osobowe udostępnione w dostarczanych aplikacjach rekrutacyjnych będą przetwarzane w celu realizacji toczących się procesów rekrutacyjnych, zmierzających do zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z przepisami kodeksu pracy lub przepisów kodeksu cywilnego, a także w zakresie, wykraczającym poza niezbędny wskazany w przepisach prawa, na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z przesłanką wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO/art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub na podstawie tej samej przesłanki, do celów realizacji przyszłych rekrutacji, jeżeli została wyrażona taka odrębna zgoda. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu nawiązania rozpatrzenia przesyłanych dokumentów aplikacyjnych.

· Dane ‘ZATRUDNIENIE’

Dane osobowe pracowników oraz osób wykonujących zlecanie/dzieło etc., przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz skarbowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Niektóre dane mogą być także przetwarzane na podstawie udzielonej konkretnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 6 lit. a) RODO) na ich przetwarzanie we wskazanym, podczas pozyskiwania tych danych, przez Administratora celu i zakresie. Pozyskane dane osobowe mogą zostać także wykorzystane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, za jaki należy uznać marketing produktów i usług własnych lub w przypadku stosowanego monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa w oparciu o przesłankę zgody, udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze jako pracodawcy.

PRAWNIE UZUSADNIONY INTERES ADMINISTRATORA

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Za prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć marketing produktów i usług własnych w przypadku pozyskiwania danych osobowych klientów lub potencjalnych klientów Administratora lub ochronę przed roszczeniami, dochodzenie praw Administratora w przypadku danych przetwarzanych w związku z dochodzonymi roszczeniami lub obroną przed roszczeniami. Administrator posiada także prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktowych czy też realizujących zawarte umowy, polegający na umożliwieniu prawidłowego przepływu informacji pomiędzy stronami tych umów.

ODBIORCY DANYCH

Podmioty przetwarzające:

Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym urzędom i organom państwowym na wniosek, a także w celu prawidłowego wykonania umowy, realizacji usługi, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych, obsługi marketingowej lub obsługi klienta etc., takim podmiotom jak na przykład dostawcy usług: IT, marketingowych, analitycznych; kurierom, pośrednikom płatności itp. a także w ograniczonym zakresie podmiotom sprawującym kontrole operacyjną nad spółką. Podmioty te mogą przetwarzać dane zgodnie z zaleceniami Administratora, w celu i zakresie przez niego wskazanym.

Udostępnienie danych:

W przypadku udostępnienia, na podstawie wyrażonej zgody, danych osobowych spółce JD Sports Fashion Plc (dalej jako JD), należącej do Grupy Przedsiębiorstw MIG, JD staje się odrębnym administratorem danych, samodzielnie decydując o celu i środkach przetwarzania. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są tożsame z przedmiotowymi, udostępnionymi przez Marketing Investment Group S.A., poza danymi kontaktowymi i powołanego Inspektora Ochrony Danych.

Dane administratora JD:

JD Sports Fashion Plc, registered in England & Wales with number 1888425, Hollinsbrook Way Pilsworth, Bury Lancashire BL9 8RR, Telephone: +44 161 767 1000, e-mail: customercare@global.jdsports.com

Mając na uwadze, że JD jest podmiotem, mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, Administrator informuje o ewentualnym zamiarze przekazywania danych osobowych poza obszar EOG. JD zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony prywatności oraz podstawowych praw i wolności osób fizycznych jak również wykonywania odpowiednich praw jednostki, której dane dotyczą. JD zapewnia także odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, informacje o stosowanych środkach ochrony danych można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z JD. 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła decyzje, w których uznała, iż odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii umożliwia swobodne przekazywanie takich danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń lub wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń przewidzianych w rozdziale V RODO, które są wymagane jeżeli państwo trzecie takiej ochrony nie zapewnia.

Facebook jako współadministrator:

Pozyskiwane dane w postaci informacji o aktywności użytkowników witryn internetowych Administratora mogą być przekazywane operatorom serwisów społecznościowych, które w dalszej kolejności są przez nich wykorzystywane w celu personalizacji i wyświetlenia odpowiedniej reklamy, która jest prezentowana także na stronach internetowych i w aplikacjach tych serwisów. W tym celu stosuje się popularne na rynku narzędzia internetowe.

W odniesieniu do danych osobowych zawartych w informacjach przekazywanych do portalu facebook.com, dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach Administratora, Administrator i Facebook Ireland (dalej jako Facebook) wspólnie określają środki i cele tego przetwarzania, w związku z czym są Współadministratorami, zgodnie z art. 26 RODO. Informacje wymagane przez art. 13 ust 1 lit. a) i b) RODO można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebook Ireland dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych osobowych będzie mógł różnić się w zależności od rodzaju gromadzonych danych osobowych oraz celu ich przetwarzania.

· Dane ‘FORMULARZ KONTAKTOWY’

Dane będą przetwarzane do czasu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zakończenia kontaktu, maksymalnie do 6 miesięcy po załatwieniu sprawy, której kontakt dotyczył. W przypadku zaś danych przetwarzanych w

celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania przez osobę, której dane dotyczą

· Dane ‘KLIENCI E-SKLEPU’

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia dyspozycji usunięcia konta klienta, wydłużony o czas realizacji złożonego w powyższym zakresie żądania, który wynosi do 30 dni. Dalej dane w ograniczonym zakresie mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, mogących wyniknąć z dokonanych historycznie zakupów. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym, dane są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku danych przetwarzanych wyłącznie w celach analitycznych i statystycznych, okres przechowywania wynosi 7 lat.

· Dane ‘KLIENCI SKLEPU STACJONARNEGO’

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia dyspozycji rezygnacji z karty stałego klienta, wydłużony o czas realizacji złożonego w powyższym zakresie żądania, który wynosi do 30 dni. Dalej dane w ograniczonym zakresie mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać w związku z dokonanymi zakupami. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe w postaci wizerunku, pozyskane ze stosowanego monitoringu wizyjnego przechowywane są maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

· Dane ‘KONTRAHENCI’

Dane osobowe przetwarzane są do czasu obowiązywania umowy współpracy, a dalej w ograniczonym zakresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń w tego tytułu. W przypadku zaś danych przetwarzanych w celu marketingowym dane w tym celu są przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec ich dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.

· Dane ‘REKRUTACJA’

Dane osobowe przechowywane są do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym wzięła udział osoba, której dane dotyczą (maksymalnie do 4 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji przez okres roku od dnia wyrażenia takiej zgody.

· Dane ‘ZATRUDNIENIE’

Dane osobowe przechowywane są przez czas wskazany w przepisach z zakresu prawa pracy, maksymalnie przez okres 10 lat.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdemu, czyje dane są przetwarzane, zgodnie z RODO przysługuje:

· prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

· prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

· prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PROFILOWANIE

W celu marketingu własnych produktów i usług Administratora z zamiarem przygotowania zindywidualizowanej oferty handlowej, Administrator stosuje profilowanie. Dane podlegające profilowaniu to m.in. płeć, imię, kod pocztowy oraz data urodzenia, które służą do selekcji przesyłanych informacji handlowych o produktach dopasowanych do Twoich potrzeb. Podanie ww. danych osobowych i udzielenie zgody na personalizację informacji handlowych jest dobrowolne, ale ich

podanie jest konieczne jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje handlowe o produktach, ponieważ przesyłamy wyłącznie spersonalizowane informacje handlowe.