Polityka Prywatności

Dbając o przejrzystość w zakresie przetwarzania danych osobowych poniżej prezentujemy informacje o zakresie podstaw i sposobu przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych procesów.

 

Administratorem danych osobowych podanych we wszystkich opisanych poniżej procesach przetwarzania danych osobowych jest: Marketing Investment Group S.A. z siedzibą w  Krakowie (31-871) przy os. Dywizjonu 303, Paw. 1, nr tel:+48 12 681 84 01 („Spółka”).

 

Formularz kontaktowy:

 

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne celem podjęcia kontaktu i otrzymania odpowiedzi. Podstawą przetwarzania przekazanych danych w  zależności od treści przesłanej wiadomości jest uzasadniony interes administratora w postaci konieczności udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu. Część działań koniecznych do sformułowania odpowiedzi może zostać powierzona podwykonawcom, przy czym zostaną im udostępnione dane osobowe jedynie w takim zakresie, który jest konieczny ze względu na cel powierzenia tj. w zakresie w jakim będzie to konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane osobowe będą usuwane po udzieleniu odpowiedzi, z wyjątkiem wiadomości mogących ujawnić potencjalne wzajemne roszczenia. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Kontakty biznesowe:

 

Podanie danych osobowych w celu podjęcia współpracy lub wykonania zawartej ze Spółką umowy jest dobrowolne, ale niezbędne celem podjęcia kontaktu i otrzymania odpowiedzi w zakresie planowanej współpracy lub w zakresie realizacji istniejącej umowy. Podstawą przetwarzania przekazanych danych w zależności od treści przesłanej wiadomości jest:

– uzasadniony interes administratora w postaci konieczności udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania;
– uzasadniony interes administratora w zakresie marketingu bezpośredniego produktów własnych;
– niezbędność przetwarzania danych osobowych celem podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed rozpoczęciem współpracy (zawarciem umowy);
-niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania istniejącej umowy;
-realizacja obowiązków podatkowych, rozliczeniowych, sprawozdawczych i innych mających zastosowanie na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu. Część działań koniecznych do sformułowania odpowiedzi; w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych; podjęcia działań przed rozpoczęciem współpracy na żądanie osoby, której dane dotyczą; wykonania istniejącej umowy; realizacji obowiązków podatkowych, rozliczeniowych, sprawozdawczych i innych mających zastosowanie na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących może zostać powierzone podwykonawcom, przy czym zostaną im udostępnione dane osobowe jedynie w takim zakresie, który jest konieczny ze względu na cel powierzenia. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane osobowe będą usuwane po udzieleniu odpowiedzi, z wyjątkiem wiadomości, które ujawniają ewentualne wzajemne roszczenia lub dotyczą istniejącej współpracy. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, wyłącznie przez okresy wymagane przez prawo powszechnie obowiązujące a także przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń pomiędzy stronami.

 

Rekrutacja:

 

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb rekrutacji. W przypadku aplikowania na zatrudnienie w ramach umowę o pracę, podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie ww. przepisów. Podanie dodatkowych danych w dokumentach aplikacyjnych, jak również podanie danych w  przypadku aplikowania na współpracownika (umowa cywilnoprawna) jest dobrowolne a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która może być cofnięta w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane kandydatów będą przetwarzane w przez okres 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym kandydat brał udział. Jeżeli kandydat wyrazi dobrowolną zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, jego dane będą przetwarzane przez okres do 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji, w którym kandydat brał udział. Dane kandydatów nie będą udostępniane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w celu prawidłowej obsługi procesu rekrutacyjnego -np. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać danych osobowych w innych celach. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Osoby odwiedzające nasze biura:

 

Biura Spółki objęte są środkami bezpieczeństwa tj. systemem monitoringu i kontroli dostępu do budynku. Dane osobowe znajdujące się na nagraniach są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zapewnienia bezpieczeństwa w biurze. Część działań koniecznych do obsługi systemu monitoringu może zostać powierzone podwykonawcom np. dostawcom usług IT lub monitoringu, przy czym zostaną im udostępnione dane osobowe jedynie w  takim zakresie, który jest konieczny ze względu na cel powierzenia. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w  tym profilowania. Nagrania są nadpisywane po upływie krótkiego czasu i przechowywane maksymalnie do 2 miesięcy, chyba że ujawnią się na nich zdarzenia mogące ujawnić potencjalne roszczenia. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń

 

 

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o  kontakt pod adresem e-mailowym: ODO@miggroup.com.